Schade melden

Heeft u schade die valt onder de dekking van uw polis? Meld deze dan door in te loggen via LOGIN. Hier kunt u het online schadeformulier invullen en elektronisch aan ons verzenden. De schade zal direct in behandeling worden genomen.

Noodnummer bij overige schade

Heeft u schade die valt onder de dekking van uw polis en heeft de melding daarvan spoed? Bijvoorbeeld schade door een grote brand of omvangrijke waterschade, waardoor u uw bedrijfspand niet meer kan gebruiken. Dan kan u bellen met het volgende noodnummer: 088-2866666. U wordt dan te woord gestaan door medewerkers van Sedgwick TPA Nederland bv, onze partner waar het schadeafwikkeling betreft. Let op: u kan dit nummer alleen gebruiken in noodgevallen. In de meeste gevallen voldoet melding van de schade middels het invullen van het schadeformulier via LOGIN.

Wat moet u doen bij schade?

In de Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden die behoren bij uw verzekering kan u nalezen welke schade door uw verzekering wordt gedekt of welke schade juist van dekking is uitgesloten. Ook kan u in deze voorwaarden lezen wat u moet doen bij schade of bij een ongeval. 

Bij schade of een ongeval moet u in ieder geval als volgt handelen:
  • - Probeer altijd de schade en/of de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken.
  • - Onderneem geen stappen die ons zouden kunnen schaden of benadelen.
  • - Maak foto’s van de schade of van de plaats van het ongeval, als u hiertoe de mogelijkheid heeft.
  • - Meld de schade zo spoedig mogelijk bij ons en geef ons alle informatie waarover u beschikt. Omschrijf de schade en het ontstaan ervan zo uitgebreid mogelijk.

Is er sprake van schade aan het Bedrijfsgebouw, het Eigenaars- of Huurdersbelang, de  Inventaris of de Goederen
Verwacht u te worden geconfronteerd met Bedrijfsschade of denkt u kosten te moeten maken die vallen onder de dekking(en) ‘Reconstructiekosten’ of ‘Extra kosten’? En is deze schade of zijn deze kosten het gevolg van inbraak of een poging daartoe, diefstal, afpersing of vandalisme? 
- Doe dan altijd aangifte bij de politie en vraag om een kopie van het proces-verbaal van aangifte.

Heeft u bij ons de dekking Goederen tijdens transport afgesloten en is de schade het gevolg van diefstal van het voertuig met daarin uw goederen?
- Meld dan de diefstal van het voertuig direct na ontdekking bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (www.stichtingvbv.nl). Deze melding vergroot de kans op het terugvinden van het voertuig en uw goederen aanzienlijk.
- Doe aangifte bij de politie en vraag om een afschrift van het proces-verbaal van aangifte.

Heeft u bij ons de dekking Goederen tijdens transport afgesloten en is de schade het gevolg van een aanrijding tussen het voertuig met daarin uw goederen en een ander voertuig?
- Vul dan direct na de aanrijding samen met de tegenpartij de voorzijde van een Europees Schadeformulier in. Zorg er voor dat u beiden het formulier ondertekent. Volg verder de instructies op van uw autoverzekeraar.
- Stuur ons een kopie van het volledig ingevulde Europees Schadeformulier.
- Noteer de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen van de aanrijding.

Heeft u of een andere verzekerde schade toegebracht aan iemand anders en wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld?
- Erken dan geen aansprakelijkheid of schuld. Na ontvangst van uw schademelding zullen wij contact opnemen met de tegenpartij. Aan de hand van de verklaringen van alle betrokken partijen zullen wij beoordelen of u inderdaad aansprakelijk bent.
- Indien de tegenpartij u schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld, stuur dan alle relevante documenten aan ons door. Reageer niet inhoudelijk op deze stukken richting de tegenpartij.

Heeft u de dekking (Collectieve) Ongevallen bij ons afgesloten en is u of een verzekerde een ongeval overkomen?
- Meld het ongeval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden nadat het ongeval heeft plaats gevonden, bij ons. Ook wanneer het onzeker is dat het ongeval tot een uitkering bij blijvende invaliditeit van verzekerde zal of kan leiden.
- De door het ongeval getroffen verzekerde moet zich direct onder behandeling van een arts stellen en al het mogelijke doen om zijn/haar herstel te bevorderen.
- Wanneer het ongeval heeft geleid tot overlijden van een verzekerde, dan moet u of moeten de nabestaanden ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Dit mag nooit later zijn dan 48 uur voor de begrafenis of crematie.