Privacy statement

Bij het aanvragen van een verzekering vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u weet hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Als we uw (persoons)gegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden en die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld:

  • - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • - de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  • - het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen

De volledige tekst van deze wet- en regelgeving kunt u opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl), via de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of via de site van de overheid (www.overheid.nl). 

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van betrokkenen, wanneer zij een of meer van de volgende hoedanigheden hebben:

- opdrachtgevers;
- verzekeringnemers of namens hen optredende contactpersonen;
- verzekerden, waaronder personeel van verzekeringnemer;
- begunstigden;
- tegenpartijen;
- bestuurders van verzekerde voertuigen;
- nabestaanden.

Te verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens. Ook verwerken wij zogenaamde bijzondere en strafrechtelijke gegevens. Wij vragen u om uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te mogen verwerken. Wij zullen altijd kunnen onderbouwen waarom wij de gevraagde persoonsgegevens verwerken.

Verwerkingsgrondslagen

Wij baseren de verwerking van persoonsgegevens minimaal op een van de volgende verwerkingsgrondslagen:

- uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
- toestemming van betrokkene(n);
- wettelijke verplichting;
- gerechtvaardigd belang van PURE als verwerkingsverantwoordelijke.

Stichting CIS

Wij kunnen uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen, beheerd door de Stichting CIS. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van de Stichting CIS.

Zijn uw gegevens onjuist?

Wanneer u al een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u bij ons informatie opvragen over de verwerking van uw (persoons)gegevens. Welke gegevens over uzelf door ons (geautomatiseerd) worden verwerkt. Maar ook welke gegevens over uzelf in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Zijn uw gegevens op het door ons verstrekte overzicht niet juist? Dan kunt u ons schriftelijk of per e-mail verzoeken om deze aan te passen. Dit verzoek kunt u richten aan onze directie. 

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben de volgende rechten:

- recht op informatie;
- recht op inzage;
- recht op verbetering;
- recht op beperking;
- recht op verzet;
- recht op vergetelheid;
- recht op overdraagbaarheid;
- recht om niet onderworpen te worden aan profilering;
- recht om eenmaal verstrekte toestemming te allen tijde weer in te trekken;
- recht om een klacht over de verwerkingswijze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.